پیگیری سفارشات

اراک ، خیابان مخابرات ، نبش شهربانی سابق ، چـاپ نــور .

به چاپ نور خوش آمدید.

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۵۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۶۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۶۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۵۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۳۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۷۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۹۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۹۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۶۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵۸۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۰۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۴۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۹۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۶۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ سورمه ای ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۵۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۶۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۶۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۴۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۵۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۳۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۷۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۴۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۰۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴۷۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵۷۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۰۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۶۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۸۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۰۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ سربرگ و تراکت تک رنگ تراکت تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۶۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ و تراکت تک رنگ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ مشکی ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۹۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش