پیگیری سفارشات

اراک ، خیابان مخابرات ، نبش شهربانی سابق ، چـاپ نــور .

به چاپ نور خوش آمدید.

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۴۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۷۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۸۴۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۶۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۴۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۵۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۶۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۸۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۵۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۵۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۷۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۲۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۴۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۹۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۷۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۱۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۲۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۵۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۹۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۲۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۵۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۴,۹۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۵,۲۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۵,۸۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۸۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۷۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۰۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۸۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۶۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۴۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۰۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۷۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۳۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۰۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۵۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۰۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۴۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۸۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۷,۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۷۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۵۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۰۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۳۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۷۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۷,۶۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۱۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۵۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۰۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۱۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۳۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۸۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۱۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۷,۴۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۴۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۶۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۳۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۴۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۷,۸۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۳۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۹,۶۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۷۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۵۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۲۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۷۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۳۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۹۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۷,۷۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۲۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۹,۵۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۳۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۶۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۴۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۳۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۶۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۱۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۷۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۷,۵۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۷,۹۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۹,۲۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۲۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۱۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۹۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۲۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۸۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۱,۴۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۳۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۰۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۸۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۷۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۱۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۱۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۹۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۱۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۸۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۴۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۳۱۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۱۲۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۷۱۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۳۱۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۳۱۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۱۲۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۱۶۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۶,۲۱۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۷,۳۶۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۱۵۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۴۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۱۵۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۹۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۵,۷۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۶,۹۶۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۹,۷۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۱,۳۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۸,۱۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۱,۴۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۹,۷۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۱,۳۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۷,۱۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۰,۳۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۳۰,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۳۲,۷۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۳۹,۱۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۰,۹۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۶,۷۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۹,۸۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۳۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۳۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۴۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۶۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۴۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۶۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۶۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۶۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۹۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۳۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۸۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۰۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۴۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۴۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۳۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۸۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۲۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۹۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۲۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۰۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۷۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۰۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۰۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۶۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۹۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۶۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۹۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۶۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۹۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۸۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۵۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۹۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵,۴۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۲۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۸۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۰۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۶۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۱۹۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۸۰۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۰۲۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۶۳۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۶,۲۹۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۷۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۹۸۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۵۶۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۷۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۸۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۳۹۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۵۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۵,۹۲۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۷,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۹,۰۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۶۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۷,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۹,۰۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۶,۵۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۲,۷۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۵,۱۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۳۱,۶۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۷,۲۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۶,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۷,۲۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۶,۱۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۲,۳۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۴,۶۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۸۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۸۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۴۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۶۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۷۴۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۶۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۸۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۵۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۸۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۴۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۸۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۹۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۹۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۲۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۷۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۰۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۶۱۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۸۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۲۴۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۵,۱۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۵,۴۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۶,۱۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۰۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۳۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۸۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۹۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۲۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۰۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۷۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۹۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۴۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۱۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۷۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۲۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۷۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۷,۱۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۸,۱۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۲۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۶۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۸,۰۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۷۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۵۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۰۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۳۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۷۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۸۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۵۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۹۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۳۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۲۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۷۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱۰,۲۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۵۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۲۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۱۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۶۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵,۳۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۸۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۷,۸۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۸,۳۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۹,۷۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۶۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۳۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور یا کاتالوگ تحریر بروشور یا کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۲,۱۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری