پیگیری سفارشات

اراک ، خیابان مخابرات ، نبش شهربانی سابق ، چـاپ نــور .

به چاپ نور خوش آمدید.

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۷۷۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۴۰۷,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۵۸۷,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۴۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۹۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۸۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۵۸۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۶۰۷,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۸۱۷,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۲۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۲۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵۷۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۷۷۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۵۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۲,۲۸۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۲,۸۰۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۱,۴۴۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۳۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۳۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۸۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۶۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۶۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۴۱۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۸۱۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۷۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۹۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۴۶۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۲۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۹۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۱۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۳,۲۹۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۴,۸۵۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۷۹۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۱۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۷۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۲۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۵۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۸۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۹۷۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۳۰۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۶۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۸۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۷۸۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۲۰۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۶۶۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۴,۰۵۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۴,۶۹۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۴۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۶۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۴۸۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۱۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۱۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۲۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۶۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۷۹۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۲۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۴۷۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۶,۵۱۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ (سایز استاندارد) سربرگ کتان ۵۰۰۰ تایی A۴ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۴۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش