پیگیری سفارشات

اراک ، خیابان مخابرات ، نبش شهربانی سابق ، چـاپ نــور .

به چاپ نور خوش آمدید.

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۶۰۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۸۴۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳۲۱,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۴۴۱,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۸۶۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۲۷۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۴۵۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۱۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۹۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۱۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۲۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۲۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۲۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۲۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۵۶,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۶,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۱۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی یادداشت مربع یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی یادداشت مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۳۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۳۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۴۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۹۳۶,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۲۱۶,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۴۸۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۶۲۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۸۸۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۷۱۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۰۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۸۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴۶۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶۰۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۲۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۲۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶۷۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۲۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲۴۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳۱۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳۴۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴۷۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۴۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۸۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۲۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۹۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۲۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی یادداشت مربع یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی یادداشت مربع دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۹۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۱۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶۳۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۵۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۵۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۱,۸۸۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۹۷۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۲,۶۸۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۳,۳۰۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۱,۳۷۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۱,۶۹۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۳۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۷۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹۳۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۶۳۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۳۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۳۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۳۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶۷۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸۲۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۷۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۱۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی یادداشت مربع یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۰۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی یادداشت مربع دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۰۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۶۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۶۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۶ / ۱۲.۵×۱۷.۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸۵۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۷۲۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۱۸۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۸۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۴۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۶۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۲۹۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۹۸۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۵۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۳۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۲۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۰۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۵۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۲,۹۰۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۴,۲۸۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۵۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۲۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۲۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۵۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۶۸۱,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۹۲۱,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۹۹۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۴۱۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۵۲۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۵۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۹۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۳۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۵۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۵۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۶۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۸۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۹۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۱۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۸۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۱۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۵۶۷,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۷۰۷,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۸۳۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۰۹۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۶۱۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۴۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵۴۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶۸۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۶۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۵۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۷۹۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۴۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۲۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۶۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۶۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۳۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۷۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۱۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۷۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۷۱۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۲,۶۵۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۹۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۳,۳۰۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۳,۹۷۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۱,۶۸۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۵۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۴۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۴۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۸۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۳۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۵۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۰۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۱۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۰۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۶۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۵۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۳۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۱۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۲۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۶۰۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۳۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۲۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۹۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۹۲۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۱۹۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۱۴۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۴۷۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۸۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۳۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۸۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۱۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۵۰۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۸۲۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۸۶۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۲۶۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۶۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۷۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۲۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۱۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۴۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۲۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۸۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۹۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۳۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۳,۳۱۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۴,۰۲۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۴,۱۲۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۵,۰۰۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۷۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۷۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۴۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۱۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۰۲۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۹۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۷۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۶۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۹۱۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۱۲۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۹۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۷۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۸۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۶۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۱۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۷۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۲۰۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۵۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۱۸۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۰۶۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۳۸۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۳۱۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۷۱۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۴۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۷۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۷۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۶۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۹۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۸۲۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۲۱۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۲۶۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۷۴۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۸۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۶۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۲۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۹۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۸۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۸۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۱۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۴,۱۰۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۴,۹۹۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۵,۱۰۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۶,۲۰۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۳۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۹۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۰۳۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۱۰۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۸۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۴۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۴۲۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۴۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۱۵۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۰۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۵ / ۱۷.۵×۲۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۳۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۸۳۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۰۲۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۹۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۱۱۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۸۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۱۳۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۰۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۲۴۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۶۱۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۵۴۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۰۰۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۰۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۷۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۶۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۸۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۴۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۹۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۸۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۲۱۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۶۸۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۷۵۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۳۳۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۷۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۳۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۱۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۸۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۴۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۰۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۸۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۵۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۰۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۴,۹۸۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۶,۰۵۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۶,۲۱۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۵۰۰۰عددی ۷,۵۴۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۳۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۱۶۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۴۸۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۰۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۹۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۱۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۴۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۰۲۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت رنگی تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۵۱۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۲۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۲۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۲۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۹۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۹۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۱۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۳۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۶۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۹۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۷۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۹۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۲۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۵۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۷۰۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۱۲۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۵۲۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۹۳۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۶۵۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۰۷۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۷۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۸۸۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳۸,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷۸,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۴,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۴,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۴,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۱۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۴,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۵۸,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۴۸,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۳۴,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۷۹,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۶۹,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۲۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۴۱,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۳۸,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۹۸,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۰۴,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۶ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۳۹,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تراکت کرافت / چهاررنگ ۵۰۰۰ تایی A۶ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۵۴,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش