پیگیری سفارشات

اراک ، خیابان مخابرات ، نبش شهربانی سابق ، چـاپ نــور .

به چاپ نور خوش آمدید.

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۶۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۹۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۵۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۵۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۴۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۵۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۳۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۵۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۱۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۱۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۱۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۷۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۷۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۲۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۰۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۵۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۶۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۵,۸۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۴۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۵۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۲۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۷,۷۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۳۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۴۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۷,۶۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۲۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۸۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۳۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۶,۱۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۷,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۱۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵,۶۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۰۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۶۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۳۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۱۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۵۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۲۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۹۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۳۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۷۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۸۵۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۴۶۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۴,۲۲۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۷,۴۱۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۲۴۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۰۲۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۲,۶۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۴,۸۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۸,۰۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۳۳,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۶۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۴,۷۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۴,۴۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۲۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۵۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۶۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۵۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۵۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۶۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۵۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۰۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۷۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۷۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۴۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۰۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۳۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۶۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۶,۱۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۳۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۱۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۷۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۵۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۹۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۵۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۹۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۳۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۵۸۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۲,۰۶۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۵,۳۱۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۹۹۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۰,۸۸۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۳۹۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۹۷۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۴,۹۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۷۹۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۰,۵۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۲,۵۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۳,۲۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۹,۷۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۱,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۲,۸۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۹,۱۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۱,۰۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۷۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۰,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۹۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۷۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۹۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۹۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۵۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۲۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۲۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۲۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۴,۰۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۰۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۷۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۶۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۶۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۷۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۴۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۵۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۷۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۴۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۳۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۴۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۷۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۳۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۵,۱۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۶۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۷۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۵۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۸۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۴۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۳۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۴۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۷۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۵۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۲۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۶,۵۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۷,۹۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۶,۰۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۵۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۱۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۵۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۴۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۳۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۰۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۸۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۴۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۸۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۵۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۳۲۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۰,۱۳۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۵,۱۹۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۸,۷۴۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۶۹۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۰۹۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۸۴۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۴,۷۹۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۴۶۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۳,۵۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۵,۷۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۹,۳۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۹,۰۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۳۶,۱۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۴,۴۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۶,۵۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۵,۳۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۸,۴۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۳۵,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۴,۱۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۵,۹۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۵۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۶۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۵۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۶۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۸۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۵۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۸۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۷۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۰۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۵,۰۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۶۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۶۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۴۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۸۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۶۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۸۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۵۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۶,۶۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۵۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۵۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۴۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۴۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۹۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۴۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۳۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۴۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۱۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۱۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۰۷۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۸۶۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۳,۰۳۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۶,۵۸۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۴۲۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۸۶۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۶۱۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۲,۶۹۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۲۳۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۵,۲۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۳۲,۲۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۲,۶۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۱۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۴,۷۱۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۳۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۸۰ گرمی / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۷۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۹۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۶۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۸۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۶۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۵۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۲۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۶۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۴,۳۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۴,۹۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۸۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۱۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۷۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۰۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۵۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۲۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۶۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۸۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۷۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۲۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۷۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۱۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۰۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۵,۵۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۹۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۰۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۷,۴۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۵۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۶۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۵۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۹۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۵۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۷,۲۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۴۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۵۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۶,۴۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۴۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۷,۰۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۸,۱۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۸۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۷۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۷۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۷۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۶۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۳۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۴۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۹۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳+ / ۳۰×۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۰,۴۶۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۶,۴۴۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۹,۳۶۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۰ × ۲۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۹۳۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۷۰ × ۳۳ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۴,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش