پیگیری سفارشات

اراک ، خیابان مخابرات ، نبش شهربانی سابق ، چـاپ نــور .

به چاپ نور خوش آمدید.

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۷۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۷۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۸۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۶۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی CD یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۲۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸۵۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۸۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۸۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۸۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۸۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۱۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۱۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۱,۲۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۱,۲۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۵۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۹۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۰۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۰۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۸۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۸۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۴۱۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۴۱۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۱۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۱۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۷۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۷۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۲۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۲۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۳۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۳۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴,۲۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴,۲۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۵۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۶۱۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۱۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۴۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۹۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۳۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۲۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۱۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۰۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۰۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۲,۳۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۵۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۴۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۰۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۹۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۳۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸,۵۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳,۴۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۱۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۴۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۶۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۲۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۲۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۳۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۳۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۰۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۷۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی CD یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۲۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۴۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۴۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۰۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۰۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۳,۶۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۳,۶۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۴۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۵۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۵۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۵۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۱۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۱۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۹۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۹۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۲۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۲۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۷,۹۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۷,۹۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۰۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۱۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۱۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت رنگی پاکت کتان ۱۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۳۳۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۳۳۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۵۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۵۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۰۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۰۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۰۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۰۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۷۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۷۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پاکت رنگی پاکت کتان ۲۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۵۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۵۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۳۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۵۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۵۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸,۰۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸,۰۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۷۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۴۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت کتان ۵۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۴۹,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۴۹,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۸۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۸۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۳۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۳۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۰۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۰۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۴۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۳۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۳۹,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۳۹,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۹۹,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۹۹,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۶۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۶۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۸۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۸۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۸۳۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۸۳۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۲۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۷۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۳۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۲۱۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۴ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۲۱۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۱۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۵ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۱۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۰۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۰۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۴۲۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی A۳ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۴۲۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی CD یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۰۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت هدیه - عکس (کیفی) - (۷×۱۰) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۲۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت رنگی پاکت کارتی ۱۶۰ گرمی ۵۰۰۰ تایی کارت پستالی (کیفی) - (۱۸×۱۳) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۲۰۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت کرافت ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت کرافت ۱۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۸۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت کرافت ۱۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت کرافت ۱۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت کرافت ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت کرافت ۲۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۴۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت کرافت ۲۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت کرافت ۲۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۴۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت رنگی پاکت کرافت ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت رنگی پاکت کرافت ۵۰۰۰ تایی A۴ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۰۴۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت رنگی پاکت کرافت ۵۰۰۰ تایی A۵ کیسه ای (وسط چسب) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت رنگی پاکت کرافت ۵۰۰۰ تایی نامه کیفی (ملخی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۲۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش