پیگیری سفارشات

اراک ، خیابان مخابرات ، نبش شهربانی سابق ، چـاپ نــور .

به چاپ نور خوش آمدید.

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۴,۸۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۵۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۴۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۴۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۳۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۵۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۴,۴۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۸,۵۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸,۴۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸,۳۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۰۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۸,۴۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱۶,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸,۳۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۶,۱۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸,۲۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۲۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۹۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۵۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۳۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۲,۱۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲۳,۶۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۲۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۲,۰۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲۳,۳۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۰۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱۱,۶۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲۲,۹۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۴۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱۵,۹۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳۱,۱۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۲۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱۵,۷۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳۰,۸۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۸,۰۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱۵,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۷۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳۸,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۵۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳۸,۱۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۸۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۰۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۷,۴۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲۰,۰۲۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۳۸,۳۶۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷۵,۰۶۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۹,۵۵۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۳۷,۶۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / بدون روکش ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷۳,۹۶۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۶۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۶۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۵۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۵۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸,۹۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸,۸۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۷,۱۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۵۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶,۷۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۴۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲۵,۱۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۲۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲۴,۶۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۵۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱۶,۹۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳۳,۰۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۸,۳۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱۶,۵۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳۲,۴۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۵۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲۰,۸۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴۰,۸۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰,۴۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۰,۱۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲۰,۷۲۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴۰,۸۵۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸۰,۰۳۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴۰,۱۳۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش یووی ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷۸,۸۶۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۵,۵۴۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۵,۴۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹,۷۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹,۶۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۷۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹,۳۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹,۶۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۸,۶۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹,۴۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۸,۴۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۱۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۸۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۴,۰۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲۷,۳۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۶۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۳,۸۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲۷,۰۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۴۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲۶,۵۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۹,۰۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱۸,۴۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳۵,۹۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۹۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱۸,۲۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳۵,۵۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۸,۶۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱۷,۷۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۱,۰۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴۴,۴۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۴۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۳,۳۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲۱,۴۶۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸۶,۶۲۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸۵,۳۶۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۹۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو یک روزه ۵۰۰عددی ۵,۵۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۸۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۸۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۵,۳۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۶۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۱۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹,۷۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹,۶۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹,۳۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹,۶۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۸,۷۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹,۴۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸,۰۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۸۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۴۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱۳,۵۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲۶,۵۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۹,۰۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱۸,۴۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳۶,۰۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۹۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱۸,۲۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳۵,۶۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۸,۶۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱۷,۸۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳۵,۰۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۱,۰۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴۴,۶۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۹۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۵۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴۴,۲۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۹ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۳,۴۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲۱,۴۹۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴۴,۲۶۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸۶,۸۲۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴۳,۴۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ برچسب اختصاصی برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸۵,۵۶۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش