پیگیری سفارشات

اراک ، خیابان مخابرات ، نبش شهربانی سابق ، چـاپ نــور .

به چاپ نور خوش آمدید.

لیست قیمت فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۸۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۱۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۶۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۰۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۰۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۰۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۰۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۰۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۰۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۹۱۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۹۱۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۰۱۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۹۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱۱ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۹۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۹۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۵۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۴۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۵۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۴۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۱ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۸۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۶۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۵۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۱۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۴۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۱۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۴۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۱۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۴۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۱۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۴۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۳۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۶۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۳۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۶۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۱ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۳۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶,۹۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۵,۰۶۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶,۲۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳,۵۳۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳,۵۳۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۸,۷۸۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۸,۷۸۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۹,۴۸۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۱,۵۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۱ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۱۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۹۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۴۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۴۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۵۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۱۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۹۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۹۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۸۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۸۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۴۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۴۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۴۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۸۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۰۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۶,۶۲۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۶,۶۲۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۶,۶۲۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۶,۶۲۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۷,۸۵۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۷,۸۵۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۲۵۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۷,۱۵۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۵۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۰۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۴۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۳۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۴۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۳۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۴۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۳۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۴۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۳۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۳۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۲۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۳۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۲۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۴۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۳۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱۱ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۴۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۴۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۴۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۴۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۹۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۸۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۹۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۸۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۳۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۲۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۳۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۲۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۴۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۱ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۹۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۶۹۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۴۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۳۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۰۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳,۹۰۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۲۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳,۹۰۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۲۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴,۲۲۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۵۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۱ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۷,۷۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸,۹۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۷,۰۲۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳,۵۱۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۵,۵۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳,۵۱۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۵,۵۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳,۵۱۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۵,۵۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳,۵۱۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۵,۵۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۵,۹۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۸,۰۰۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۵,۹۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۸,۰۰۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۲,۶۸۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۴,۷۴۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۲,۶۸۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۴,۷۴۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۵,۴۴۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۱ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۵,۹۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۳۹۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۷۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۷۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۷۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۷۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۰۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۰۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۸۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۸۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۹۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۸۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۸۳۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹,۴۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹,۴۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۱۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹,۶۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۷۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷,۵۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷,۵۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۲۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷,۹۱۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱,۷۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱ (گسترده ۵۰×۳۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱,۰۰۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۲ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۹,۲۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۳ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۹,۲۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۴ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۹,۲۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۵ (گسترده ۷۰×۳۳ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۹,۲۷۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۶ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۸ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۷ (گسترده ۶۰×۴۵ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۹ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۸ (گسترده ۷۰×۵۰ - قفلی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۰,۳۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۹ (گسترده ۷۰×۵۰ - ساده) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۰,۳۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فولدر فولدر ۳۰۰ گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ ۵۰۰۰ تایی فولدر طرح ۱۰ (گسترده ۷۰×۵۰ - چسبی) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش