پیگیری سفارشات

اراک ، خیابان مخابرات ، نبش شهربانی سابق ، چـاپ نــور .

به چاپ نور خوش آمدید.

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۷۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۸۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۴۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۵۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۷۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۸۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۳۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۷۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۵۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۶۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۴۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۱۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۵۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۹۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۹۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۸۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۹۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۹۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۹۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۹۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۸۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۳,۲۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۵,۳۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۲۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۸۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۶۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۱۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۶۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۵۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۹۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۵,۰۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۲۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۲۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۸۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۹۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۱۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۱۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۹۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۳۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۹۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۰۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۵,۹۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۳۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۵۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۳۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۸۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۳۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۵۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۹۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۷,۶۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۶۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۵۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۲۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۷۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۵۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۸۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۴۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۲۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۷,۵۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۸,۵۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵,۰۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۷,۳۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۸,۲۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۸۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۳۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۹۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۲۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۶۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۵۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۶۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۷۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۲۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۰۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۷۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۳۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۵۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۰۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۹۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۵۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۷۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۵۱۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۸۵۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۵۱۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۵۲۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۳۲۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۵,۶۶۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۸,۰۷۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۳۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۶۰۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۷۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۵,۳۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۱۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۲۵۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۸,۹۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۶,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۸,۸۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۸,۹۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۱,۱۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۷,۸۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۱,۴۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۹,۳۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۳۴,۱۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۸,۶۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۹,۸۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۶,۰۵۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۸,۶۶۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۹,۸۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۰,۶۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۸,۷۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / چهاررنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۳۳,۵۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۶۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۹۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۶۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۷۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۶۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۶۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۸۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۱۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۵۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۶۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۰۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۳۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۱,۳۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۲,۹۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۴,۴۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱,۵۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۲,۷۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱,۵۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۲۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۴۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۴۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۰۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۷۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۴۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۹۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۱۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۷۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۵۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۹۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۳۳۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۵۵۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۲۰۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۳۸۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۱۹۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۳,۵۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۱۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۱۴۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۳۲۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۳,۵۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴,۱۱۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶,۹۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷,۱۵۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۹۳۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۱۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۶,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۷,۸۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۴,۳۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۶,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۷,۸۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۴۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۴,۰۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۱,۶۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰۰ عددی ۲۶,۵۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۶,۴۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۷,۶۱۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۶,۴۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۷,۶۱۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۱۷,۱۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کرافت سبک / تک رنگ / ۲۰۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۲۰۰۰۰ عددی ۲۶,۰۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۰۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۳,۶۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۵۰۰عددی ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۹۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۸۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۹۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۲۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳,۶۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳,۷۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۹۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۰۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۸۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳,۵۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳,۷۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۹۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۶۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۸۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۱۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۵۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۵۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۷۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۴۴۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۵,۵۱۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۱۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۸۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۱۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۱۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۵۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۴,۸۵۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۵۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۶,۰۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۶,۱۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۸,۹۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو یک روزه ۲۰۰۰عددی ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۹۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۹۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸,۸۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹,۵۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۶۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۰۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۹۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸,۷۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۶۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۶۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۴۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۲۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۱۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۶۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۷,۱۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۸,۰۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۹۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۸,۵۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۳,۴۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۷,۰۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۵۸×۲۱ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۷,۹۴۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۸×۲۳ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۶,۸۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۶۴.۵×۳۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۸,۳۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۲+ / ۴۵×۶۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۲,۲۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۲ / ۵۰×۷۰ دو رو سریع ۳۰۰۰ عددی ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۴ معمولی دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۴ / ۲۵×۳۵ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی A۳ معمولی - ۴۰×۳۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۲۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی B۳ / ۳۵×۵۰ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۶,۷۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۲ × ۱۴ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ بروشور و کاتالوگ کرافت و کارتی بروشور و کاتالوگ کارتی ۱۶۰ گرمی / چهاررنگ / ۳۰۰۰ تایی ۴۸ × ۱۶ دو رو عادی ۳۰۰۰ عددی ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری